Sisältöön »
 
Asukas

Erityisvarhaiskasvatus

Erityisvarhaiskasvatus on osa varhaiskasvatuksen palvelujärjestelmää ja sen tehtävänä on auttaa lasta ja hänen perhettään silloin, kun lapsen kasvulle, kehitykselle tai oppimiselle tarvitaan erityistä tukea.

Lapsen vanhemmat, varhaiskasvatuksen henkilöstö tai muut asiantuntijat voivat tuoda esiin huolen lapsen kasvun, kehityksen tai oppimisen osalta. Tuen tarpeet voivat ilmetä lapsella esim. jollakin kehityksen osa-alueella: fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen alueella. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteessa, jossa lapsi kohtaa yllättävän elämäntilanteen, kuten perheen hajoamisen tai läheisen ihmisen kuoleman.

Lapsen tuen tarpeiden – mahdollisesti aiemmin todetun erityisen tuen tarpeen, arviointi tapahtuu yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatushenkilöstön ja mahdollisesti muiden asiantuntijoiden havaintojen pohjalta. Lapsella ilmenevä tuen tarve voi vaihdella lyhytaikaisesta, hetkellisestä, koko elämänkaaren jatkuvaan. Erittäin merkittävää on, että lapsi saa tarvittavan tuen oikeaan aikaan ja tarvittavassa laajuudessaan. Tällöin voidaan estää tuen tarpeiden kasautuminen ja niiden pitkittyminen. Erityisvarhaiskasvatuksen pääpaino on ennaltaehkäisevässä toiminnassa: tuen tarpeiden mahdollisimman varhaisessa havaitsemisessa ja tarvittavien tukitoimien käynnistämisessä.

Erityisvarhaiskasvatus Jokioisilla

on järjestetty siten, että erityistä tukea tarvitseva lapsi voi olla osa jo olemassa olevaa perhepäivähoidon tai päiväkodin lapsiryhmää.

Tavoitteena on

• tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista hänen vahvuuksiensa kautta.

• mahdollistaa lapsen osallistuminen toimintaan ja oppimiseen sekä osallisuus vertaisryhmäänsä, kaveri- ja ystävyyssuhteisiin mm. kasvuympäristöä ja kasvatustoimintaa mukauttamalla, tuomalla tuki sinne, missä lapsi on.

Kaiken tämän perustana on yhteistyö lapsen parhaiden asiantuntijoiden eli vanhempien, ja päivähoidon henkilöstön välillä.

Erityisvarhaiskasvatuksesta ja sen kehittämisestä vastaa kunnassamme varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo), jonka työkenttänä on Jokioisten varhaiskasvatus eli  Mäntypuiston ja Teerimäen päiväkodit sekä perhepäivähoito. Hän työskentelee yhteistyössä vanhempien, päivähoidon henkilöstön sekä muiden asiantuntijatahojen kanssa. Lapsiryhmissä hän mm. konsultoi lapsen tarpeisiin liittyvissä asioissa, etsii yhteistyössä ryhmän henkilöstön kanssa ratkaisuja lapsen/lapsiryhmän toimivuuteen, toiminnan sisältöihin ja lapsen tarpeiden huomioimiseen sekä työskentelee toisinaan osana lapsiryhmää pienryhmässä.


 
 

Lisätiedot:

Kiertävä erityislastentarhan-opettaja
Ulla Heinämäki
050 303 9536
ulla.heinamaki(at)jokioinen.fi
Toimisto Keskuskatu 29 A